Παρακαλούνται οι γονείς που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, να το κάνουν το συντομότερο για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων.